D'Agence eSanté

Der Agence eSanté hir Haaptaufgab ass et ze erméiglechen, datt d'Gesondheetsdate vum Patient, wärend sengem Gesondheetsparcours, tëschent de vereenzelte Gesondheetsberuffler déi impaktéiert sinn, kenne gemeinsam genotzt a gedeelt ginn.

Wie si mir ?

 

Eis Geschicht

 • Oktober 2006: Déi lëtzebuergesch Regierung lancéiert den eSanté-Aktiounsplang, deen zur Grënnung vun der Agence eSanté gefouert huet. Déi éischt Projeten déi am Kader vum Aktiounsplang gefouert goufen, hunn däitlech drop higewisen, datt d’Gesondheetsfachleit eng Plattform brauchen, déi et hinnen erméiglecht, sech ënnereneen auszetauschen a gemeinsam elektronesch Gesondheetsdonnéeën ze notzen.
 • September 2010: De Regierungsrot decidéiert eng national Agence ze grënnen, déi d‘Aufgab zougewise kritt, eng Plattform fir déi gemeinsam Notzung an de sécheren Austausch vun elektronesche Gesondheetsinformatiounen ze entwéckelen.
 • 17. Dezember 2010: D'Gesetz iwwert d‘Gesondheetsreform vum 17. Dezember 2010, a méi genee d‘Artikelen 60ter a 60quater, bilden déi legal Basis vun der Agence eSanté.
 • 25. Oktober 2011: Grënnung vun der Agence eSanté : d'Haaptacteuren aus dem Gesondheetsberäich decidéieren, gemeinsam eng Wirtschaftlech Interessevereenegung (G.I.E) ze etabléieren ënnert dem Numm "Agence eSanté- Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé".
 • Mäerz bis September 2012: Dat éischt Personal gëtt agestallt, wouduerch d’Agence mat enger 5 Persoune staarker Equipe richteg operationell gëtt.
 • Haut: D'Gestioun vun der Agence eSanté gëtt vun engem interdisziplinären an dynameschen Team vun iwwert 30 Leit assuréiert, dat vum Här Hervé Barge geleet gëtt.

Ons Missiounen

Wéi d‘Artikelen 60ter a 60quarter vum Code de la Sécurité Sociale bestëmme, besteet d'Haaptaufgab vun der Agence dran, eng besser Notzung vun de Gesondheetsdonnéeën an Informatiounen ze garantéieren an eng besser Koordinatioun vun der Patienteversuergung sécherzestellen.

Dëst soll mat Hëllef vu folgende Schrëtter realiséiert ginn:

 • Konzeptioun, Implementéieren an operative Betrib vun enger nationaler Plattform fir de sécheren Austausch a gemeinsamt Notze vun elektronesche Gesondheetsinformatiounen, inklusiv dem elektronesche Gesondheetsdossier (DSP) .
 • Erstelle vun engem Leitplang fir Gesondheetsinformatiounssystemer (SDSI), an deem déi national Strategie fir d’Interoperabilitéit vun de Gesondheetsinformatiounssystemer bestëmmt gëtt.

D’Interoperabilitéit innerhalb vum Gesondheetswiesen an de medezinesche Fleegedéngschter erméiglecht et, dat zwee oder méi Acteure vum Gesondheetswiese Gesondheetsdonnéeën austausche kënnen an dës op déi selwecht Weis verstinn. D’Interoperabilitéit ass also d’Schlësselelement fir d’Kontinuitéit bei der Patienteversuergung sécherzestellen an ze garantéieren, datt déi medezinesch Informatioune vum Patient wärend dem gesamte Prozess vun der Behandlung, eendeiteg, kohärent a verständlech sinn.

Ons Memberen

Wéi et am Artikel 60ter vum Gesetz vum 17. Dezember 2010 virgesinn ass, ass d’Funktioun vun der Agence eSanté enger wirtschaftlecher Interessevereenegung (Groupement d’Intérêt Economique) uvertraut, déi de Staat, déi National Gesondheetskeess, de Centre Commun vun der Sozialsécherheet souwéi déi representativ Organisatioune vun de Fleegedéngschtleeschter an d’Intressevertriedung vun de Patiente vereent.

Am Moment huet d’Agence eSanté G.I.E folgend Memberen:

 • De Lëtzebuerger Staat, vertrueden duerch de "Ministère de la Santé" an "Ministère de la Sécurité Sociale"
 • D' Caisse Nationale de Santé (CNS, déi National Gesondheetskeess)
 • De Centre Commun de la Sécurité Sociale
 • D'Association des Médecins et Médecins-Dentistes
 • D‘Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
 • De Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois
 • D‘Fédération COPAS
 • D'Patientevertriedung
 • D'Fédération Luxembourgeoise des Laboratoires d'Analyses Médicales


Eis Gerance

De Gerancemodell vun der Agence eSanté G.I.E. vereent um Niveau vun der Generalversammlung a vum Conseil de Gerance all betraffe Gesondheetsacteuren, souwuel aus dem ëffentleche wéi dem private Beräich vum Gesondheetssecteur, dem Fleegedéngschtsecteur, wei och Interessenvertrieder vum Patient.

Säi Conseil de Gerance ass zesummegesat aus 15 Persounen:

 • President: Här Christian Oberlé

Membere vum Virstand

 • Här Marc Blau – Vertrieder vum Lëtzebuerger Staat
 • Madame Linda Schumacher – Vertrieder vum Lëtzebuerger Staat
 • Här Jean-Paul Olinger – Vertrieder vun der "Caisse Nationale de Santé (CNS)"
 • Här Nicolas Kremer – Vertrieder vun der "Caisse Nationale de Santé (CNS)"
 • Här Carlos Pereira – Vertrieder vun der "Caisse Nationale de Santé (CNS)"
 • Här Jacques Kirsch – Vertrieder vum "Centre Commun de la Sécurité Sociale"
 • Dr. Alain Schmit– Vertrieder vun der "Association des Médecins et Médecins Dentistes"
 • Dr. Guillaume Steichen – Vertrieder vun der "Association des Médecins et Médecins Dentistes"
 • Här Daniel Cardao – Vertrieder vun der "Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois"
 • Här Christophe Nardin - Vertrieder vun der "Fédératioun des Hôpitaux Luxembourgeois"
 • Här René Pizzaferri – Vertrieder vun der "Patientevertriedung"
 • Madame Danielle Becker-Bauer – Vertrieder vum "Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois"
 • Madame Netty Klein – Vertrieder vun der "Fédération COPAS"
 • Här Jean-Luc Dourson – Vertrieder vun der "Fédération Luxembourgeoise des Laboratoires d'Analyses Médicales"

Déi deeglech Gestioun gëtt garantéiert vun engem dynameschen a multidisziplinären Team, dat geleet gëtt vum Här Hervé Barge.

Ons Equipe

Eist dynamescht a pluridisziplinärt Team besteet aktuell aus iwwer 30 Persounen, a gëtt geleet vum Här Hervé Barge. An der Vilfalt vun de Profiller (Dokter, Fleeger, Informatiker, Jurist, Projetmanager, Administrativ, ...) an Nationalitéiten (Lëtzebuergesch, Portugisesch, Belsch, Franséisch, Däitsch, Rumänesch, Italienesch) vun de Mataarbechter spigelt sech d’Bedeitung vun den technologesche, berufflechen a kulturellen Ufuerderungen erëm, déi fir d’Ëmsetzung vum nationale Projet néideg sinn.

Eisen Organigramm