Mët 14 Feb
Gesondheets Event

Action myDSP on tour

Den 14 Februar 2024
Salle de réunion du restaurant "A Guddesch" (Beringen) ab 15h00

Am Kader vun der Aktioun myDSP on tour organiséiert d'Agence eSanté eng Informatiouns-Sessioun iwwer den DSP (Dossier de Soins Partagé) vir d’Membere vun der FGFC.