Generalversammlung vum 16 Juni 2021

Agence

De 16. Juni 2021 huet d'Agence eSanté hir Generalversammlung ofgehalen. Op der Dagesuerdnung stoungen d'Zoustëmmung vun de Joreskonten 2020 an d'Ernennung vum Här Marc Blau an de Verwaltungsrot

Image

Zousätzlech huet d'Generalversammlung den Joresrapport 2020 ugeholl, deen Dir hei kënnt consultéieren.

Den Här Marc Blau gouf zum Member vun eisem Verwaltungsrot, an ersetzt den Här Marc Mertens, deen demissionéiert huet.

D'Zesummesetzung vum Verwaltungsrot, mat insgesamt 15 Leit, ass wéi follegt:

 • Präsident : Här Christian Oberlé

Membres :

 • Här Marc Blau – Vertrieder Staat
 • Madamm Linda Schumacher - Vertrieder vum Staat
 • Här Nicolas Kremer – Vertrieder Gesondheetskees CNS
 • Här Jean-Paul Olinger – Vertrieder Gesondheestskees CNS
 • Här Carlos Pereira – Vertrieder  Gesondheetskees CNS
 • Här Jacques Kirsch - Vertrieder l Centre Commun de la Sécurité Sociale
 • Dr. Alain Schmit – Vertrieder Association des Médecins et Médecins-Dentistes
 • Dr. Guillaume Steichen – Vertrieder Association des Médecins et Médecins-Dentistes
 • Här Daniel Cardao – Vertrieder Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
 • Här Christophe Nardin – Vertrieder Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois
 • Här René Pizzaferri – Vertrieder Patientevertriedung
 • Madamm Danielle Becker-Bauer - Vertrieder Syndicat des Pharmaciens
 • Madamm Netty Klein - Vertrieder Fédération COPAS
 • Här Jean-Luc Dourson- Vertrieder Fédération Luxembourgeoise des Laboratoires d'Analyses Médicales